Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru prostredníctvom internetového portálu www.royalfactory.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby /ďalej len “spotrebiteľ“/ za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Crossfit Bratislava, s.r.o., s miestom podnikania: Ulica Svornosti 43, Bratislava 821 06, Bratislava IČO: 46798561, DIČ/IČ DPH: SK2023578733 /ďalej len “predávajúci“/.

Poskytovanie informácií o tovare

Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi informácie o ponúkanom tovare na vyžiadanie e-mailom v pondelok – piatok, v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Objednávka tovaru

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na  internetovej stránke www.royalfactory.sk písomnou formou.

 2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom NR SR č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

 3. Pri každej objednávke musí každá fyzická osoba a právnická osoba -  podnikateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

 4. Tieto údaje budú v zmysle zákona NR SR o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a týmto okamihom zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do 12 hod. od odoslania elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu www.royalfactory.sk.
  Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 7. V prípade stornovania objednávky po lehote 12 hodín bude predajca kupujúcemu účtovať storno poplatok vo výške 10 % z nákupnej ceny tovaru bez DPH.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom na číslo účtu 5063790823/0900.

 2. Pri odovzdávaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar a cenu za dopravu. V prípade objednávky nad 300, poplatok za dopravu platí predávajúci.

 3. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru spôsobené prepravnou spoločnosťou.

 4. Spôsob dopravy: TEN expres kuriér, alebo osobný odber.

Dodacie lehoty

Objednaný tovar, ktorý je skladom, odosiela predávajúci obvykle do 1 - 6 dní od dátumu/dňa zaevidovania objednávky.

Ak je tovar momentálne vypredaný, je predávajúci oprávnený túto lehotu o primeraný čas predĺžiť a spotrebiteľ bude o tejto skutočnosti oboznámený.

Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 2. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať  Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má tovar v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom, alebo jeho splnomocnencom.

 6. Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok 45% v prípade vyexpedovania tovaru spotrebiteľovi, kedy spotrebiteľ tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Ak takáto skutočnosť nastane, bude spotrebiteľovi na jeho adresu odoslaná faktúra na úhradu tejto sumy. Spotrebiteľ je povinný túto sumu uhradiť do 10 dní odo dňa jej vystavenia.

  Ak sa následne spotrebiteľ rozhodne tento tovar zakúpiť, budú mu započítané všetky náklady poštovného (odoslanie - vrátenie - odoslanie). V tomto prípade predávajúci je oprávnený požadovať od spotrebiteľa celú úhradu vopred na účet 5063790823/0900 a až po pripísaní mu bude zásielka odoslaná.

  V takomto prípade bude poplatok anulovaný.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Pri veľkoobchodnom predaji je spotrebiteľ  oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

 2. V prípade, že spotrebiteľ nesplní povinnosť uvedenú v článku Odstúpenie od zmluvy,  týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 3. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@royalfactory.sk. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužívaný.

 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

  2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

  3. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

  1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, tovar už nie je možné objednať od výrobcu tovaru

  2. zmenila sa cena dodávateľa tovaru

  3. vystavená cena tovaru bola chybná

Záruka a servis

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.

 2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 3.  V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje vadu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 2. Kupujúci súhlasí, že všetky súdne náležitosti budú prejednávané v mieste sídla firmy predávajúceho, miestne a vecne príslušného súdu.

 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Ochrana osobných údajov

Aby sme mohli k Vašej spokojnosti vybaviť Vašu objednávku, potrebujeme Vaše osobné údaje.
Ubezpečujeme Vás, že zhromažďujeme iba nevyhnutne potrebné údaje. Riadime sa nariadeniami zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z., chránime spracúvané osobné údaje, na tento účel sme prijali všetky dostupné a primerané technické, organizačné a personálne opatrenia. 
Odoslaním objednávkového formulára súhlasíte dobrovoľne s tým, aby spoločnosť Crossfit Bratislava, s.r.o. spracovávala vaše osobné údaje v zmysle § 11 Zák. č. 122/2013 Z. z. v rozsahu objednávkového formulára -meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje, ako je telefón a e-mail, za účelom vybavenia Vašej objednávky, teda uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zároveň súhlasíte s uchovávaním Vami poskytnutých údajov v informačnom systéme našej spoločnosti na prípadné reklamačné účely a to na dobu do jeho odvolania. Je možné ho kedykoľvek odvolať na adrese uvedej na našej webovej stránke www.royalfactory.sk a to osobne, mailom aj telefonicky. 
Spracovanie sa uskutočňuje manuálne, alebo automatizovane, a to aj prostredníctvom nášho zmluvne viazaného sprostredkovateľa.
Podelili ste sa s nami o svoje osobné údaje, vždy budete mať možnosť dostať sa k nim. Tieto informácie môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť. Stačí iba napísať alebo poslať e-mail – vyberte si jednu z možností kontaktu na našej webovej stránke.

Orgán dozoru ochrany spotrebiteľa:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170